UKS PAWŁÓW
   
  UKS PAWŁÓW
  UKS PAWŁÓW
 
UKS   PAWŁÓW :
Prezes - Roland Pientka

Skarbnik - Maria Zając
Sekretarz - Wojciech Zalewski
Członkowie - Marian Schmidt i Łukasz Strzeduła 
Dokumenty :

                                                    STATUT


                    UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

                                                 UKS  PAWŁÓW

 

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN  DZIAŁANIA,  SIEDZIBA  I  CHARAKTER PRAWNY

§ 1

1. Uczniowski Klub Sportowy UKS PAWŁÓW zwany dalej „Klubem" jest klubem sportowym   posiadającym osobowość prawną , działającym w formie stowarzyszenia sportowego nie prowadzącego działalności gospodarczej  zrzeszającym: dzieci, młodzież, dorosłych, nauczycieli  ZSP Pawłów oraz rodziców i sympatyków.

2. Uczniowski Klub Sportowy ,,Pawłów '' może używać nazwy skróconej UKS ,,Pawłów''.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Gminy Pietrowice Wielkie i województwa śląskiego.

2. Siedziba  Klubu mieści się    w   Pawłowie   przy  ulicy Pietrowickiej  16, w Zespole           Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie .

3. Realizując cele statutowe Klub może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw,  z przestrzeganiem przepisów prawa tam obowiązującego.

§ 3

     Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie  z dnia 25 czerwca 2010 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 tekst jednolity z późn. zm.), ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 ) oraz własnym statucie.

 

§ 4

1. Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Członkostwo w Klubie potwierdza aktualna klubowa legitymacja członkowska wydana przez Zarząd Klubu.

 

                                                                         § 5

     Klub zostaje powołany do działania na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ II

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego dzieci,  młodzieży i osób dorosłych  w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz z pomocą organizacyjną i materialną rodziców, sponsorów  i  sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 5. Propagowanie rozwoju piłki nożnej, tenisa stołowego i innych dyscyplin sportu wśród dzieci i młodzieży, a także postaw otwartości i tolerancji .
 6. Popularyzowanie i upowszechnienie zdrowego trybu życia poprzez sport.
 7. Wspieranie działań poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych.

 

§ 7

    Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnej.

                                                                           § 8

Klub realizuje swoje cele poprzez :

1. Uczestnictwo w imprezach sportowych, zawodach i rozgrywkach organizowanych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami naszego państwa .

2. Współpracę z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, klubami i organizacjami pożytku publicznego.

3. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

4. Organizowanie obozów sportowych, zlotów, wycieczek i innych form wypoczynku.

5.Obejmowanie szczególną pomocą materialną i metodyczną uczniów uzdolnionych sportowo.

6. Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjno-szkoleniowych.

7. Opracowanie i realizację programów profilaktyki uzależnień.

8. Wspieranie projektów współpracy i wymiany sportowej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem państw Unii Europejskiej.

9. Wspieranie zorganizowanych form sportu.

10. Organizowanie wolontariatu.

11. Prowadzenie zajęć treningowych w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych.

12. Promowanie osiągnięć sportowych.

13. Prowadzenie własnej witryny internetowej jako środka informacji o działalności Klubu.

14. Organizowanie szkoleń, prelekcji, pokazów slajdów i spotkań z wybitnymi sportowcami mających na celu propagowanie piłki nożnej, tenisa stołowego i innych dyscyplin sportu.

15. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i osób realizujących cele statutowe.

16. Wyróżnianie szczególnie zdolnych uczniów.

§ 9

1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy członków
i innych osób fizycznych.

2.  Dla realizacji celów statutowych Klub może zatrudnić pracowników.

3.  Prezes Klubu jest pracodawcą dla zatrudnianych i zwalnianych pracowników.

4.  Prowadzona działalność jest nieodpłatna i nie nastawiona na zysk.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

3. Honorowych.

 

§ 11

1.              Członkiem  Zwyczajnym  Klubu może być każda osoba fizyczna,  która złoży pisemną deklarację i uzyska aprobatę Zarządu Klubu .

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w dwa miesiące od daty złożenia deklaracji.

3. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą być członkami Klubu na zasadach ustalonych w art.3 ust.2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 , poz.855 tekst jednolity z późn. zm.)

§ 12

 

1. Członkiem Zwyczajnym jest również zawodnik Klubu , który spełnia łącznie następujące warunki :

a) złoży wniosek o przyjęcie w poczet członków,

b) przedłoży specjalistyczne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu,

c) zostanie zakwalifikowany do jednej z grup sportowych prowadzonych przez Klub i zobowiąże się do regularnego uczestnictwa w organizowanych dla niej zajęciach,

d) w przypadku osoby niepełnoletniej złoży pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub,

                                                         

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 , poz. 855 tekst z późn. zm. )
 2. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności  Klubu.
 3. Korzystania z dorobku i z wszelkich form działalności Klubu.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
 6. Udziału w zebraniach , wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub.

 

§ 14

Członkowie  Zwyczajni mają obowiązek :

1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

2. Regularnego opłacania składek członkowskich.

3. Czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu.

4. Dbania o dobre imię i mienie Klubu.

§ 15

1. Członkowie Wspierający i Honorowi  nie mają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w walnych zebraniach oraz zebraniach Władz Klubu z głosem doradczym,  poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie Zwyczajni.

2. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Władz Klubu.

3. W szczególności Członkami Wspierającymi mogą być rodzice zawodników Klubu w celu wspierania działalności i organizacji poszczególnych grup sportowych.

4. Przyjęcie ich w poczet członków wspierających nie wymaga zawarcia wcześniejszego porozumienia, a ich członkostwo ustaje z chwilą utraty członkostwa przez Zawodnika Klubu, którego są prawnymi opiekunami,  chyba,  że pełnią oni określone funkcje w strukturze Klubu.

5. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.

6. Członkowie Honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej 5 członków Klubu.

7. Członkowie Honorowi są zwolnieni z opłaty składek członkowskich.

§ 16

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek :

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu , zgłoszonej na piśmie Zarządowi ,po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań w stosunku do Klubu.

2.  Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3. Uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres    6 miesięcy lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w działalności Klubu przez okres 1 roku.

4. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał Władz Klubu lub działania na szkodę Klubu.

5. Członkostwo Zawodnika ustaje  z  chwilą,  gdy straci on statut Zawodnika,  chyba,  że  pełni inną funkcję w strukturach Klubu.

6. Małoletni członek Klubu przestaje być zawodnikiem w wyniku :

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,  po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań w stosunku do Klubu.

b) wykreślenia przez trenera lub opiekuna na skutek nieusprawiedliwionej absencji na                   10 treningach w ciągu ostatnich  4 miesięcy.

c) wykreślenia przez trenera lub opiekuna na skutek stwierdzenia w okresie 1 roku braków znaczących postępów sportowych.

d) stwierdzenia przeciwwskazań medycznych do dalszego uprawiania sportu.

e) wykreślenia z listy zawodników w wyniku stwierdzenia powtarzających się problemów wychowawczych po co najmniej dwukrotnym wezwaniu do zmiany zachowania.

7. Zawodnik wykluczony lub skreślony przez trenera/opiekuna ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu Klubu w terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały o skreśleniu na piśmie.

8. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

9. Rezygnacja z uczestniczenia w zajęciach sportowych przez małoletniego członka jest równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z członkostwa w Klubie.

                                                                    § 17

1. Zawodnicy Klubu uchwałą Zarządu mogą być zwolnieni w całości lub w części z obowiązku uiszczenia składek członkowskich,  jeżeli wykażą,  że z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną ich prawni opiekunowie nie są w stanie opłacać składek.

2. W celu uzyskania zwolnienia, o którym mowa w ust.1 przedstawiciel ustawowy   Zawodnika powinien złożyć stosowny wniosek na piśmie.

3. Klub może uchwałą Zarządu przyznawać Zawodnikom wskazanym przez Kolegium Trenerskie Klubu nagrody pieniężne i rzeczowe za postępy sportowe, wzorową postawę, szczególne zaangażowanie w zajęcia sportowe i funkcjonowanie drużyny.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

 

Władzami Klubu są:

1. Walne Zebranie Członków Klubu,  zwane dalej ,,Walnym Zebraniem ''             

2. Zarząd Klubu,  zwanym dalej ,,Zarządem''

3. Komisja Rewizyjna               

 

                                                                             §19

                                                                           

1. Kadencja Władz trwa 4 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.

2. Zarząd składa się z 5-7 osób, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie: prezesa, sekretarza, skarbnika i członków zarządu.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

4. W razie gdy skład Władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić na drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego stan osobowy uległ zmniejszeniu.

5. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

6. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.

§  20

 

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne
      i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Klubu oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok kalendarzowy.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje zarząd co najmniej raz w roku zawiadamiając członków na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub w formie elektronicznej na wskazany przez członka adres e-mail o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego zebrania członków w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, może tego dokonać Komisja Rewizyjna z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Zwyczajnych Klubu  posiadających prawo głosu.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu posiadających prawo głosu.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w sposób określony w ust. 4 w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie o ile ten termin został podany w zawiadomieniu.

§ 21

l.  Do  kompetencji Walnego Zebrania Klubu w szczególności należy:

a) uchwalanie kierunków i programu  działania Klubu,

b) uchwalanie i ewentualne zmiany Statutu Klubu,

c) udzielenie  absolutorium dla Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej ,

d) wybór  i odwoływanie  Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) podejmowanie uchwał w  innych sprawach  dotyczących Klubu nie zastrzeżonych kompetencjami dla innych organów,

f) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,

g) rozpatrywanie odwołań od ustaw Zarządu,

h) nadawanie i pozbawianie tytułu członka Honorowego Klubu,

 

§ 22

 

1.   Zarząd Klubu składa się z 5 do 7 osób.

2.   Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym,  zwykłą większością głosów,  przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby,  jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Członkowie Zarządu  mogą być wybrani wyłącznie spośród członków Klubu.

6. W razie konieczności mandat członka Zarządu wydłuża się do czasu odbycia się Walnego Zebrania Członków, na którym zostanie wybrany nowy Zarząd.

7. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§23

Do kompetencji  Zarządu Klubu należy :

1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działal­nością Klubu zgodnie z celami statutowymi.

2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie­niu.

3. Uchwalanie projektów planów działania i preliminarzy bu­dżetowych.

4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania  członków zwyczajnych  i wspierających z wyjątkiem przypadków określonych w statucie.

6. Zarządzanie majątkiem  zgodnie z obo­wiązującymi przepisami.

7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnym Zebraniu.

8. Zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkow­skich w przypadkach określonych w statucie.

9. Ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników Klubu i osób pozostających z Klubem w stałych stosunkach zlecenia.

10.  Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.

11. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych.

12. Zwoływanie Walnego Zebrania.

13. Rozpatrywanie sporów między członkami,  powstałych na tle działalności Klubu.

14. Ustalanie wysokości i częstotliwości opłaty składek członkowskich.

15. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wskazanych w Statucie.

§ 24

Posiedzenia Zarządu są protokołowane.  

            

                                                         ROZDZIAŁ  V

                                                  KOMISJA REWIZYJNA

 

 

                                                                        §25

                                                                       

1.  Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z  3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

3.   Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

                                                                     §26

 

                                                                                   

1.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)  kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

c) prawo żądania od członków i władz Klubu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,

d) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statusowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

e) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

f) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

g) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

h) przeprowadzanie bieżących kontroli funkcjonowania Klubu,

 

                                                                        §27

     Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności , co najmniej połowy członków Komisji.

                                                                           

§28

1.  Członkowie  Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu , ani być  pracownikami Klubu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3.  Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej :

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

4.  Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

5.  Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów.

6.  Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu.

ROZDZIAŁ VI

WYRÓŻNIENIA I KARY

§ 29

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu mogą być przyznawane s wyróżnienia i nagrody, co szczegółowo określa Regulamin wyróżnień i nagród.

2. Przyznanie wyróżnienia bądź nagrody wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.

§30

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje  - prawo wymierzania na­stępujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy,

d) wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ,,PAWŁÓW''

I   GOSPODARKA FINANSOWA

§31

1. Źródłami majątku Klubu są:

a) składki członkowskie,

b) dotacje, subwencje, kontrakty oraz środki z funduszy publicznych,

c) darowizny, zapisy i  spadki ,środki pochodzące z ofiarności prywatnej , zbiórki publiczne.

e) wpływy  z działalności statutowej Klubu,

f)  dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytku Klubu,

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być wyłącznie na koncie Klubu.

3. Wszelkie dochody uzyskane w trakcie bieżącej działalności Klubu mogą być wykorzystane jedynie na realizację celów statusowych.

4. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

5. Dla ważności oświadczeń  w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

 

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE UKS ,,PAWŁÓW''

§ 32

1. Uchwalanie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.

 

 

                                                                     
REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ : 

Zarządzenie Nr 2 / 2009
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawłowie
z dnia 19 października 2009r.
 
w sprawie:     opłat za korzystanie z sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
              Pawłowie oraz przypadków, w których udostępnia się salę nieodpłatnie.
 
         Na podstawie: art. 43, ust.2, pkt 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r
( Dz.U.Nr. 115, poz 741 z 1977 z póżn zm.) oraz Decyzji zarządu Gminy Pietrowice Wielkie w sprawie przekazania nieruchomości gruntowej w trwały zarząd z dnia 13 maja 1999r
 
z a r z ą d z a m
 
§ 1
Ustala się cennik opłat za korzystanie z sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pawłowie zwany dalej cennikiem.
 
1.Wynajęcie sali
  gimnastycznej z sprzętem
  sportowym i oświetleniem
 
 
Do 90 minut
 
Za kolejną rozpoczętą godzinę
 
 
20 zł
 
10 zł
 
2.Wynajęcie sali
   gimnastycznej z sprzętem,
  bez oświetlenia
 
 
Do 90 minut
 
Za kolejną rozpoczętą godz
 
 
15 zł
 
5 zł
 
3.Korzystanie z prysznica z
  gorącą wodą
 
 
Za 1 osobę
 
2 zł
 
 
                                                                         § 2
 
Odpłatności za korzystanie z sali sportowej należy dokonać gotówką w dniu zajęć u osoby odpowiedzialnej za organizację harmonogramu zajęć.
 
§ 3
Cennik podaje się do wiadomości publicznej wraz z informacją o zasadach uiszczania opłat, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynku Zespołu i w sali sportowej                                                                             
 
                                                
 
§ 4
Salę gimnastyczną udostępnia się nieodpłatnie do korzystania w następujących przypadkach:
1)        Uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum dla której Gmina Pietrowice Wielkie jest organem prowadzącym w ramach realizacji godzin wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych w godzinach określonych przez dyrektora ZSP w Pawłowie
2)        Szkolnemu Związkowi Sportowemu i Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu na organizację imprez sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum gminy Pietrowice Wielkie po uprzednim ustaleniu terminu dnia oraz godzin korzystania z sali gimnastycznej z dyrektorem ZSP w Pawłowie
3)        Ludowym Klubom Sportowym na prowadzenie treningów w okresie jesienno-zimowym i rozgrywanie turniejów zgodnie z harmonogramem ustalonym z dyrektorem ZSP w Pawłowie
4)        Uczącej się młodzieży z obwodu szkolnego ZSP Pawłów pod opieką instruktora , nauczyciela , trenera lub innej osoby dorosłej mającej uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą .
5)        Pracownikom ZSP Pawłów realizującym zadania własne szkoły ( zawody i treningi sportowe ,szkolne imprezy kulturalno – muzyczne , spotkania integracyjne , szkolne uroczystości okolicznościowe – akademie , apele )
 
§ 5
 
Można przedłużyć pobyt na sali gimnastycznej pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia czasu zajęć z dyrektorem ZSP w Pawłowie.
 
 
§ 6
Osoba do kontaktu:  Regina Strzeduła 600117917,  Wojciech Zalewski  692694837
 
 
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2009r
 
 
 


 
  Stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (6 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
admin strony WOJCIECH ZALEWSKI